Category Archives: Consulting

Skażone płytkie wody podziemne w Starej Miłośnie!

Skażone płytkie wody podziemne w Starej Miłośnie! O tym, że w Starej Miłośnie skażone są płytkie wody podziemne, dowiedzieliśmy się w ostatnich dniach, z odpowiedzi Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji (MPWiK) w Warszawie na pismo naszej dzielnicowej radnej Małgorzaty Zaremby (PiS). Pytała ona w swym piśmie MPWiK (to firma miejska, podlegająca władzom Warszawy) o powody…
więcej informacji

Dekontaminacja po pożarach

Dekontaminacja - Polscy i litewscy strażacy już po raz kolejny uczestniczyli we wspólnych ćwiczeniach doskonalących reagowanie w sytuacji zagrożenia. Ćwiczenia odbyły się w Mariampolu na terytorium Republiki Litewskiej w ramach projektu LT-PL/141 „Wsparcie chemiczno-ekologiczne i wodne polsko-litewskiego transgranicznego systemu ochrony ludności i środowiska”. Wzięły w nich udział wytypowane siły i środki Państwowej Straży Pożarnej z…
więcej informacji

24 listopada została opublikowana decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2015/2119

 z dnia 20 listopada 2015 r. ustanawiająca konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do produkcji płyt drewnopodobnych zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE w sprawie emisji przemysłowych (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola). Konkluzje dotyczące BAT są kluczowymi elementami dokumentów referencyjnych BAT i zawierają konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik, ich opis, informacje…
więcej informacji

Rekultywacja ex-situ

Rekultywacja ex-situ kiedy jest konieczna? Działania naprawcze Zgodnie z ustawą o zapobieganiu szkodom w środowisku pod pojęciem działań naprawczych rozumie się wszelkie działania, w tym działania ograniczające lub tymczasowe, podejmowane w celu naprawy lub zastąpienia w równoważny sposób elementów przyrodniczych lub ich funkcji, które uległy szkodzie. W szczególności działaniem naprawczym jest oczyszczanie gleby i wody,…
więcej informacji