Projekty

Recent publications
 • usuwanie sadzy

  Usuwanie sadzy po pożarze Usuwanie sadzy po pożarze to bardzo pracochłonny proces Zanieczyszczenie ścian i sufitów sadzą i dymem może stanowić naprawdę duży problem ponad to takie zabrudzenia są bardzo nieprzyjemne do czyszczenia. Istnieje wiele firm, które obecnie zajmują się czyszczeniem i usuwaniem sadzy ze ścian i sufitów po pożarach. Ich usługi mogą...
 • usuwanie eternitu dofinansowanie 2017

  Usuwanie eternitu dotacje w 2017 roku Program dofinansowania do usuwania szkodliwego dla zdrowia azbestu, w tym dachów z eternitu, nabiera tempa. Usuwanie eternitu dotacje 2017 – na taką dopłatę może liczyć każdy, kto zdecyduje się na wymianę pokrycia dachowego na bardziej ekologiczne. W ciągu najbliższych czterech lat bezzwrotne dotacje na...
 • Skażone płytkie wody podziemne w Starej Miłośnie!

  Skażone płytkie wody podziemne w Starej Miłośnie! O tym, że w Starej Miłośnie skażone są płytkie wody podziemne, dowiedzieliśmy się w ostatnich dniach, z odpowiedzi Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji (MPWiK) w Warszawie na pismo naszej dzielnicowej radnej Małgorzaty Zaremby (PiS). Pytała ona w swym piśmie MPWiK (to firma miejska,...
 • Dekontaminacja po pożarach

  Dekontaminacja – Polscy i litewscy strażacy już po raz kolejny uczestniczyli we wspólnych ćwiczeniach doskonalących reagowanie w sytuacji zagrożenia. Ćwiczenia odbyły się w Mariampolu na terytorium Republiki Litewskiej w ramach projektu LT-PL/141 „Wsparcie chemiczno-ekologiczne i wodne polsko-litewskiego transgranicznego systemu ochrony ludności i środowiska”. Wzięły w nich udział wytypowane siły i...
 • 24 listopada została opublikowana decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2015/2119

   z dnia 20 listopada 2015 r. ustanawiająca konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do produkcji płyt drewnopodobnych zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE w sprawie emisji przemysłowych (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola). Konkluzje dotyczące BAT są kluczowymi elementami dokumentów referencyjnych BAT i zawierają konkluzje dotyczące najlepszych...
 • Rekultywacja ex-situ

  Rekultywacja ex-situ kiedy jest konieczna? Działania naprawcze Zgodnie z ustawą o zapobieganiu szkodom w środowisku pod pojęciem działań naprawczych rozumie się wszelkie działania, w tym działania ograniczające lub tymczasowe, podejmowane w celu naprawy lub zastąpienia w równoważny sposób elementów przyrodniczych lub ich funkcji, które uległy szkodzie. W szczególności działaniem naprawczym...